Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING & ALGEMENE VOORWAARDEN GEGEVENSBESCHERMING

Bij het verlenen van onze diensten vanuit De Boer Advies & ondersteuning verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Eigenaar Renee de Boer
Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een verwijzing.
Persoonsgegevens
Renee de Boer verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
* Naw-gegevens
* Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Doeleinden
Renee de Boer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
* Het onderhouden van contact;
* Offreren en factureren;
* Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
* Nakoming van wettelijke verplichtingen;
* Indien noodzakelijk het voeren van geschillen;
Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het uitvoeren van de opdracht. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
* De verbetering van haar diensten;
* De bescherming van haar financiële belangen;
* Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens, indien noodzakelijk, worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij een opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
De relevante gegevens qua inhoud afspraken worden na 7 jaar gewist. De persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven behouden. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.
Internet
De Boer Advies & ondersteuning plaatst geen herkenbare persoonsgegevens op haar website en houdt ook geen gegevensregistratie bij via internetdiensten van derden.
Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: renee@deboeradviesenondersteuning.nl t.a.v. Renee de Boer

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 maart 2019.